Voorwaarden

De oplossing voor uw darttoernooi

VERHUURVOORWAARDEN Dartbanenverhuur.nl
(hierna te noemen:" Verhuurder")
1 Verhuurvoorwaarden
Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met verhuurder aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de huurder gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk na door verhuurder verleende schriftelijke toestemming. 
2 Huurprijzen
Alle op prijslijsten en offertes genoemde prijzen, gelden per stuk, per dag en exclusief transportkosten.
Voor meerdaagse huur geldt:
- 1e huurdag 100 % van de daghuur;
 - vanaf de 2e dag: 50% van de daghuur.
3 Bezorgen en opbouwkosten
 De goederen kunnen bezorgd en opgehaald worden. De kosten hiervoor bedragen;

Bezorgen buiten Assen:€ 0,45 per kilometer
 Ophalen buiten Assen: € 0,45 per kilometer
 
In overleg kan op de hiervoor bedoelde dagen en tijdstippen ook een dag van tevoren worden bezorgd. Verhuurder berekent dan1 dag huur. De Dartbanen kunnen, op afspraak, ook in Assen worden opgehaald en teruggebracht door huurder. 
4 Legitimatie
 Bij het huren van de goederen dient men een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

5 Einde huurperiode
 De huur eindigt:
 - op het moment van in ontvangst nemen van de goederen door verhuurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen terug te bezorgen bij verhuurder op de overeengekomen datum, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat de goederen door verhuurder worden opgehaald.

6 Annulering
 Bij annuleren van (een deel van) een door de huurder geplaatste order, is de huurder kosten verschuldigd:
 - bij annulering tot 4 weken voor aanvang huurperiode 10% van de totale huurwaarde van het geannuleerde;
 - tot 2 weken voor aanvang huurperiode 25%;
 - tot 1 week voor aanvang huurperiode 40%;
 - 1 week of minder 50%;
 - op de dag voor- en van ingang huurperiode 100% van het totale huurbedrag.

7 Wederverhuur
 Huurder mag de gehuurde goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder onderverhuren, wederverhuren of anderszins in gebruik geven aan derden.

8 Verzekering, belasting, vergunningen
 Gedurende de gehele huurperiode dient de huurder het gehuurde, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage e.d. Huurder dient zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Deze vergunningen dienen aanwezig te zijn op het moment van aflevering van het gehuurde. Alle lasten, belastingen, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.

9 Overmacht
 Onder overmacht wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering door verhuurder als gevolg van onder meer stormachtig weer, transportvertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, bovenmatig ziekteverzuim van personeel etc. In geval van een overmachtssituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10 Afwijking
 Verhuurder houdt zich het recht voor om bestelde goederen te vervangen door gelijksoortige goederen.

11 Risico transport
 Huurder draagt tijdens het transport door hemzelf of derden het risico van verlies of beschadiging van het gehuurde.
12 Controle
 Huurder dient bij in ontvangst nemen van het gehuurde, de goederen te controleren op eventuele manco's, gebreken en aantallen. Huurder tekent bij in ontvangst name van de goederen ervoor deze conform opdracht en zonder breuk in goede staat te hebben ontvangen. Afwijkingen dienen terstond aan verhuurder gemeld te worden. Reclames na ingebruikname van het gehuurde kunnen niet in behandeling worden genomen.

13 Teruggave goederen
 De gehuurde goederen dienen op de ophaaldag op het met verhuurder overeengekomen tijdstip op de begane grond bij de deur klaar te staan. Er dient iemand aanwezig te zijn op het tijdstip van teruggave. Zijn de goederen niet gereed voor transport of is niemand aanwezig, dan zijn de extra kosten (huur en transportkosten) die hier uit voortvloeien voor rekening van de huurder. Als de goederen retour zijn in het magazijn van verhuurder worden ze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend. Bij breuk of vermissing wordt aan huurder de vervangingswaarde in rekening gebracht. Indien de vermiste goederen alsnog binnen 14 dagen worden terugbezorgd, wordt de berekende vervangingswaarde gecrediteerd onder aftrek van de huurprijs geldende voor de dagen dat het gehuurde te laat is terugbezorgd.

14 Aansprakelijkheid tijdens huurperiode
 Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, na in ontvangstneming door huurder aan het gehuurde of door het gehuurde goed ontstaan, behoudens door huurder te bewijzen opzet, grove schuld of nalatigheid van verhuurder. De huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken die derden i.v.m. het gehuurde jegens verhuurder mochten doen gelden.

15 Aansprakelijk voor schade, verlies e.d.
 Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het gehuurde goed gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief eventuele demontage- en montagekosten) aan verhuurder dienen te vergoeden. Indien reparatie of reiniging mogelijk is, is huurder gehouden deze kosten te vergoeden aan verhuurder. Huurder dient het gehuurde te beschermen tegen weersinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening huurder. Huurder zal geen veranderingen aanbrengen in of aan de gehuurde goederen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het goed is niet toegestaan. De hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van huurder.

16 Betaling
 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de goederen. Het invullen van een formulier voor automatische incasso is ook mogelijk. Betaling op rekening is alleen mogelijk indien hier afspraken over zijn gemaakt door verhuurder en huurder. Bij betaling op rekening dient het bedrag zonder verrekening of opschorting te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien huurder niet tijdig betaalt, treedt hij van rechtswege in verzuim en is huurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand dat huurder in verzuim is. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als hele maand. In geval betaling uitblijft, wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, berekend conform de methode die gebruikelijk is in de incassopraktijk.

17 Geschillen
 Op alle huurovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder.